top of page

Privacy Policy

1. JOUW PRIVACY IS BELANGRIJK

Je privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. De verwerking start op het ogenblik dat we jouw gegevens ontvangen.

We hebben het hier over jou als klant van ons bedrijf, als mogelijke toekomstige klant, als een begunstigde, een andere betrokkene of een contactpersoon bij een andere organisatie die met ons in contact staat.

1.1 VOORAF

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast vind je de informatie welke jouw rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website www.marketingplanner.be

Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de website van de privacy commissie www.privacycommission.be.

Op de link http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL

kan u de volledige Europese verordening over de bescherming van jouw persoonsgegevens raadplegen.

1.2 WIE ZIJN WE?

Digital Printing Company is actief in België en in een aantal landen wereldwijd/in Europa.

De zetel van Digital Printing Company is gelegen in Drukkerijstraat 7 te 9240 Zele.

Digital Printing richt zich tot zakelijke klanten.

Digital Printing Company is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

1.3. HOE KAN U ONS BEREIKEN?

Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende manieren:

Het adres Drukkerijstraat 7 te 9240 Zele

Via mail op het e-mailadres winst@marketingplanner.be

 

2. JOUW RECHT OP PRIVACY

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer Digital Printing Company jouw toestemming vraagt dan kan je zelf die toestemming altijd intrekken.

2.1 JE MAG JOUW PERSOONSGEGEVENS INZIEN

Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

Je kan deze aanvraag gratis twee keer per jaar plaatsen met een tussenperiode van minimaal 6 maanden tussen de twee aanvragen. In alle andere gevallen wordt deze aanvraag als overdreven en hinderlijk beschouwd en kan Digital Printing Company een bedrag van € 250 per aanvraag aanrekenen.

De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

2.2 JE KAN JE GEGEVENS LATEN VERBETEREN/VERVOLLEDIGEN

Het kan gebeuren dat de gegevens die we van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

2.3 RECHT OP HET WISSEN

Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen.

Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door de Digital Printing Company geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is, zoals bij het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

2.4 RECHT OP HET BEPERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien je niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang (zie artikel 3.3). Jouw aanvraag tot de beperking zullen we respecteren tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

2.5 RECHT OM BEZWAAR IN TE DIENEN

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, van de belangen van een derde of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

2.6 RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS

Je kan ons vragen om de persoonsgegevens die je aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

2.7 RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische privacy commissie. Je kan daar ook altijd een klacht neerleggen. De contactgegevens van de privacy-commissie : www.privacycommission.be/

2.8 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER

Je kan jouw rechten op de verwerking van jouw persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag

via een brief op het adres Drukkerijstraat 7 te 9240 Zele

per e-mail op het e-mailadres info@digitalprinting.be

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitvoeren.

Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd vergezeld moet zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

 

3. WAAROM WILLEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

3.1 DIGITAL PRINTING COMPANY MOET WETTELIJKE VERPLICHTINGEN NALEVEN

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:

fiscaal recht

handelsrecht

de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.

3.2 DIGITAL PRINTING COMPANY MOET ZIJN CONTRACT MET U KUNNEN UITVOEREN

Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten of koop je onze producten. Om jou een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

3.3 DIGITAL PRINTING COMPANY MOET ALS BEDRIJF KUNNEN FUNCTIONEREN

Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen uw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van Digital Printing Company. Mocht je toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan je je recht uitoefenen om bezwaar in te dienen tegen deze verwerkingen.

Digital Printing Company wenst met jou, als bestaande klant, te blijven communiceren via direct marketing. Dit kan op jouw specifieke vraag of wij kunnen het vermoeden hebben dat je interesse hebt in onze nieuwe producten/diensten. Gezien wij tot doel hebben om u steeds een betere service, betere producten aan te bieden en dit aan u willen communiceren verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketing onder het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf om te ondernemen. Deze informatie kan jou op allerlei manieren bereiken namelijk via per e-mail, per post, per telefoon, sociale media en op evenementen. Wij kiezen het meest geschikte kanaal dat jou zo weinig mogelijk stoort. Mocht je toch onze commerciële communicaties niet wensen te ontvangen dan kan je je recht uitoefenen om bezwaar in te dienen tegen onze direct marketing.

Tijdens het ontwikkelen van nieuwe applicaties zijn testen nodig, inclusief de allerlaatste de zogenaamde “acceptatie-test”. Hiervoor is een verwerking van jouw persoonsgegevens nodig. Deze verwerking valt eveneens onder ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Het mogelijk innen van openstaande schulden via een incassobureau valt ook onder ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

3.4 DIGITAL PRINTING COMPANY VERKOOPT JOUW PERSOONSGEGEVENS NIET

Wij verkopen, huren of geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

 

4. WAAROM WILLEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

4.1 WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE VOOR WELKE DOELEINDEN

Voor ons klanten/leveranciersbeheer, om jou te identificeren en te contacteren verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres.

Om technische reden verwerken we jouw IP-adres en de online identificatoren.

4.2 PERSOONSGEGEVENS VIA DERDE PARTIJEN

We kunnen ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen, bijvoorbeeld door ze aan te kopen van bedrijven. Die bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat de betrokken persoonsgegevens rechtmatig verzameld wordt.

4.3 BEELDEN VAN BEWAKINGSCAMERA'S WORDEN TIJDELIJK OPGESLAGEN

We kunnen camera’s gebruiken in en rond onze gebouwen. Als het om bewakingscamera’s gaat dan respecteren we de wettelijke regels. Je herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijke zichtbare sticker.

Beeldopnames worden maximaal 30 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn:

als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van een misdrijf of overlast

een schade te bewijzen

een dader, een getuige of een slachtoffer te identificeren

 

5. OVER BEWARING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

5.1 WIE KAN JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

Alleen personen die van ons daartoe de toestemming hebben voor gekregen en enkel als ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. Digital Printing werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.

5.2 WE BEWAREN JOUW GEGEVENS NIET ONEINDIG

Digital Printing gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.

Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn. Voor sommige toepassingen kan een langere periode verantwoord zijn bijvoorbeeld voor het maken van studies, marketingmodellen, nieuw te ontwikkelen producten/diensten, u als klant te blijven volgen.

De persoonsgegevens van potentiële nieuwe klanten, de prospecten, bewaren we initieel 5 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de prospect en Digital Printing dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 5 jaar in.

bottom of page